Monday 27 June 2016

ˈbreksɪt ~ ˈbreɡzɪt

Some days before the UK’s EU referendum, Cambridge Dictionaries Online published an article on their blog About Words entitled European Union – in or out? The language of the UK’s referendum. The article, written by lexicographer Liz Walter, is essentially aimed at teachers and students of EFL who want to improve their knowledge of the language or use classroom material that is ‘original’. 

The passage Cambridge offer online is extremely useful for foreign learners of English, and I thought it might be a good idea if readers could be provided with a (mainly) phonemic transcription of it as well.

So what you’ll find below is the full text of the article linked to above completely transcribed in IPA, representing the way I would pronounce it myself in General British (GB) and using the symbols found in the new edition of Alan Cruttenden’s Gimson’s Pronunciation of English (2014, Routledge).

A note of caution: although all of the pronunciations represented below can be regarded as belonging to GB, they are not always recommendable to the EFL teacher as these may sometimes have distinct disadvantages for the student to copy.


jɔːrəpiːən juːniən - ɪn ɔːr aʊt? ðə laŋɡwɪʤ əv ðə juːkeɪz refərendəm

ɒn ʤuːn ðə twentiθɜːd, brɪtn̩ wl̩ dəsaɪd weðər ɔː nɒt tə rəmeɪn pɑːt ə ðə jɜːrəpiːən juːnjən (iːjuː). aɪm mɔː ðn̩ hapi tə bɔː frenz wɪð maɪ əʊn vjuːz ɒn ðə sʌbʤekt, bəʔ ðə pɜːpəs ə ðɪs pəʊst ɪs sɪmpli tə haɪlaɪʔ ðə laŋɡwɪʤ əv ðə dəbeɪt.

ðə prəsaɪs kwesʧn̩ wɪl bi ɑːnʦrɪŋ ɪz: 'ʃʊd ðə junaɪtɪd kɪŋdəm rəmeɪn ə membrə ði jɔːrəpiːən juːnjən ɔː liːv ði jɔːrəpiːən juːnjən?', ən ni ɑːnʦə wl̩ bi disaɪdɪd ɪn ə refrendəm (ə naʃnəl əlekʃn̩ ɪm wɪʧ iːʧ pɜːsn̩ haz wʌm vəʊt). ɔːl sɪtɪzənz əv brɪʔn̩, ɑːlənd ən ðə kɒmənwelθ (kʌntriz ðəp bəlɒŋ tə ðə brɪtɪʃ empɑːr ɪn ðə pɑːst ən stɪl hav ə kləʊs rəleɪʃn̩ʃɪp wɪð ðə juːkeɪ), kʌrənli lɪvɪŋ ɪn ðə juːkeɪ kəm vəʊt. ɪn ədɪʃn̩, juːkeɪ naʃnl̩z lɪvɪŋ əbrɔːd kən vəʊt ɪf ðeɪv bɪn ɒn ði əlektrl̩ reʤɪstə (əfɪʃəl lɪst əv piːpəl əntaɪtl̩ tə vəʊt) ɪn nə lɑːs fɪftiːn jɪːz.  

səʊ wɒt ə ði ɪʃuːz kənektəd wɪ ðɪs dəsɪʒn̩? fɜːsli, ði iːjuː ɒpəreɪʦ əz ə sɪŋɡl̩ mɑːkɪt. sentrl̩ tə ðɪs aɪdɪːr ɪz ðə friː muːvmənt əv ɡʊʣ m̩ wɜːkəz bətwiːn iːjuː kʌntriz. ðɪs miːnz ðəʔ wɜːkəz frm̩ kʌntriz wɪθ haɪ reɪʦ əv ʌnɪmplɔɪmənt kən muːv tə kʌntriz wɪð mɔː ʤɒbz. kɒnʦəkwəntli, ðə kwesʧən əv ɪməɡreɪʃn̩ ɪz wʌn ðət ɪz ɒftən dɪskʌst. ɪn ðə juːkeɪ, ðə haz bɪn pətɪkjələ dibeɪt əʊvə welfɛː peɪmənʦ (mʌni frm̩ ðə ɡʌvəmənt) tu ɪməɡrənʦ.  

ənʌðə bɪɡ ɪʃuː ɪs sɒvrənti (ðə raɪt əv ə kʌntri tə disaɪd ɪʦ əʊn lɔːz). meni piːpl̩ hu feɪvə breksɪt (ə kɒmən, ɪmfɔːml̩ wɜːd fə brɪʔn̩z eɡzɪt frm̩ ði iːjuː), seɪ ðeɪ dəʊn wɒnt ɑː kʌntri kəntrɒʊl frm̩ brʌsl̩z. breksɪtəz ɔːsəʊ friːkwənʔli menʧən ðə bjɜːrɒkrəsi (əfɪʃl̩ ruːlz), mɔːr ɪmfɔːmli kɔːld red teɪp, ðəʔ ðeɪ bəliːv ði iːjuː brɪŋz. ðeɪ ɔːlsəʊ seɪ wi ʃəd hav fʊl kəntrɒʊl əv ɑː bɔːdəz (dəsaɪd huː kŋ̩ kʌm ɪntə ðə kʌntri).

ðəʊz ɪm feɪvrəv steɪŋ ɪn kleɪm ðəʔ ði iːjuː əz brɔːt əs meni ɡʊd lɔːz, ɪspeʃli kənsɜːnɪŋ ɪmplɔɪmənʔ standəʣ n̩ ði ɪmvɑːrəmmənt. ðeɪ seɪ ðəʔ jɔːrəps ɑː meɪn treɪdɪŋ pɑːʔnə, ən ðət ɪf wi left jɜːrəp, wi wəd luːz ə lɒt əv ɑːr ɪnfluənʦ. wi wəd haftə nɪɡəʊʃieɪt ə njuː treɪdɪŋ rəleɪʃn̩ʃɪp, əm maɪt iːvən end ʌp ɪn ə treɪd wɔː wɪð jɜːrəp. ðɪs kəd əfek bəʊθ ɪmpɔːʦ ən ekspɔːʦ əm wi maɪt haftə peɪ ə tarɪf (taks) ɒm bəʊθ. ðeɪ ɔːsəʊ kleɪm ðəʔ ði iːjuː həz help tə meɪnteɪn piːs ɪn jɔːrəp. bəʊθ saɪʣ ɑːɡjuː əʊvə ði ɪmpakt ɒn (kɒnʦɪkwənʦɪz fɔː) ʤɒbz.   


ðərə meni ʌðə kɒmpleks ɪʃuːz kənektɪd wɪð ðə juːkeɪz membəʃɪp əv ði iːjuː. ɪn θiːəri, ðə juːkeɪ pɑːləmənt dʌzn̩ haftu əksep ði aʊʔkʌm (rəzʌlt) əv ðə refərendəm, bəʔ ðɛːr ʌnlaɪkli tə ɡəʊ əɡens ðə wɪl ə ðə piːpl̩. pɒʊlz ə kʌrənli ʃɜːɪŋ ə fɛːli iːvn̩ splɪt (ðə seɪm nʌmbər əv piːpəl ɒn iːʧ saɪd), səʊ wəl haftə weɪt əntɪl ʤuːn ðə twentifɔːθ tə nəʊ ɑː fjuːʧə.

10 comments:

 1. Thank you, Alex. That's going to be very useful.

  ReplyDelete
 2. I am intrigued that you would say " ə ðə jɜːrəpiːən juːnjən", "ə ðɪs pəʊst" but "əv ðə dəbeɪt", Alex. What do you believe is the reason for the v-dropping in the first two (or the v-retaining in the last), given that all three contexts appear phonemically similar ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thanks for commenting, Philip! There's no logic behind it. This is just how I pronounced those phrases the first time I read the article.

   Delete
 3. Did you use any transcribing tools (e.g. PhoTransEdit) or did you do it yourself? Impressive! :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. I used this link:

   http://r12a.github.io/pickers/ipa/

   You can find similar IPA charts under my "Useful Links".

   Delete
 4. I have just done the same thing, with the tool you mention above. I am unable to copy it anywhere else (from that site) and have it display properly, so I decided I need to post it here or my considerable work will be lost.

  ˌjɹ̩əˈpiən ˈjunjn̩ - ɪn oɹ ɑwtʰ? ðə ˈlæŋɡwəʤ əv ðə ju kʰez ˌɹɛfˈɹ̩ɛndəm

  än ʤun ˈtwɛntiθɹ̩d̥, ˈbɾɪtən wɪl dəˈsajd ˈwɛθɹ̩ əɹ nät tə ɹəˈmen päɹt ə ðə ˌjɹ̩əˈpʰiən ˈjunn̩ (i ju). ajm moɹ ðən ˈhæpi tə boɹ fɾɛnz wəθ maj on vjuz än ðə ˈsɐbʤəkt, bət ðə ˈpʰɹ̩pəs ə ðɪs pʰost əz ˈsɪmpli tə ˈhajˌlajt ðə ˈlæŋɡwəʤ əv ðə dəˈbet.

  ðə pɾəˈsɐjs ˈkwɛsʧn̩ wi wəl bi ˈænsɹ̩ɪŋ ɪz: ' ʃʊd ðə juˈnajtɪd ˈkʰɪŋdm̩ ɹəˈmen ə mɛmbəɹ əv ðə ˌjɹ̩əˈpʰiən ˈjunən oɹ liv ðə ˌjɹ̩əˈpiən ˈjunjn̩? ' æn ði ˈænsɹ̩ wɪl bi dɪˈsajdəd ən ə ˌrɛfəˈɹɛndəm (ə ˈnæʃn̩l̩ əˈlɛkʃn̩ ən wəʧ iʧ ˈpʰɹ̩sən həz wɐn vot). ɔl ˈsɪtɪzɪnz əv ˈbɾɪtn̩ ˈäjɹ̩lənd ænd ðə ˈkʰämənwəlθ (ˈkʰɐntɹiz ðət bəˈlɔŋd̥ tə ˈbɾɪɾ̥əʃ ˈɛmpʰäjɹ ən ðə pʰæst ən stɪl hæv ə kʰlos ɹəˈleʃənʃəp wɪθ ðə ju kʰe ) ˈkʰɹ̩n̩tli ˈlɪvɪŋ ɪn ðə ju kʰe kæn vot. n̩ əˈdɪʃn̩ ju kʰe ˈnæʃn̩əlz ˈlɪvɪŋ əˈbɾɔd kʰn̩ vot ɪf ðe hæv bɪn än ði əˈlɛktʰəɹəl ˈɹɛʤəstɹ̩ ( əˈfɪʃl̩ lɪst əv ˈpʰipəl ɪnˈtɐjtl̩d tə vot ) ɪn ðə læst ˈfɪfˌtin jiɹz.

  sə wɑt äɹ ði ˈɪʃjuz kəˈnɛktəd wəθ ðɪs dəˈsɪʒən? ˈfɹ̩stli ði i ju ˈäpɹ̩ˌɾets əz ə ˈsɪŋɡəl ˈmäɹkət. ˈsɛntɹəɫ tʰə ðɪs ajˈdiə ɪz ðə fɾi ˈmuvmənt əv ɡʊdz ənd ˈwɹ̩kɹ̩z bəˈtʰwin i ju ˈkɐntɹiz. ðɪs minz ðət ˈwɹ̩kɹ̩z fɹm̩ ˈkʰɐntɹiz wəθ häj rets əv ˌɐnəmˈplɔjmənt kʰɛn muv tə ˈkʰɐnɹiz wəð moɹ ʤäbz. ˈkʰänsəkwəntli ðə ˈkwɛsʧən əv ˌiməˈɡɾeʃn̩ əz wɐn ðæt ɪz ˈɔfən dəˈskɐst. ɪn ðə ju kʰe ðeɹ hæz bən pɐɹˈtʰɪkjl̩ɹ̩ dəˈbet ˈovɹ̩ ˈwɛlˌfɛɹ ˈpʰeməns (ˈmɐni fɹm̩ ðə ˈɡɐvɹ̩nmənt ) tʰu ˈɪməɡɾəns.

  əˈnɐðɹ̩ bɪɡ ˈɪʃju əz ˈsävəɹəntʰi ( ðə rajt ɐv ə ˈkʰɐntɹi tə dəˈsäjd əts on wɔz ). mɛni ˈpʰipɫ u ˈfevɹ̩ ˈbɾɛksɪt ( ə ˈkʰämən ənˈfoɹməɫ wɹ̩d fɹ̩ ˈbɾɪtənz ˈɛksɪt fɹɐm ði i ju ), se ðe dont wänt äɹ ˈkʰɐntɹi kənˈtʰɹold fɹm̩ ˈbɾɐsəl̥z̥. ˈbɾɛksɪɾɹ̩z ˈɔlso ˈfɾikwəntli ˈmɛnʃn̩ ðə bjɹ̩ˈʔäkɾəsi ( əˈfɪʃəɫ ɹulz ), moɹ n̩ˈfoɹməli kʰɔld rɛd tʰep, ðæn ðe bl̩ - ðæt ðe bəˈliv ði i ju bɾɪŋz. ðe ʔɔlso se wə ʃəd hæv fʊɫ kʰn̩ˈtɹoɫ əv äɹ ˈboɹdɹ̩z ( ts dəˈsäjd hu kn̩ kʰɐm ɪn tə ðə kʰɐntɹi ).

  ðoz ən ˈfevɹ̩ əv ˈsteɪŋ hɪn klen ðæt ði i ju həz bɾɔɾ̥ ɐs ˈmɛni ɡʊd wɔz, s̩ˈpɛʃli kənˈsɹ̩nɪŋ əmˈplɔjmənt stændɹ̩z ən ði ɪnˈvɐjɹn̩mn̩t. ðe se ðæt ˈjɹ̩əp ɪz äɹ men ˈtʰɹedɪŋ ˈpɑɹtnɹ̩, ən ðɛn əf wi lɛftʰ ˈjɹ̩əp wi wəd luz ə läɾ äv äɹ ˈɪnfluəns. wɪ wəd hæv tə nəˈɡoʃjet ə nu tʰɹedɪŋ ɹ̩əˌleʃənˈʃɪp, ænd mɐjɾ ˈivən ɛnd ɐp n̩ ə tʰɹed woɹ wəθ ˈjʊɹəp. ðɪs kəd əˈfɛkt boθ ˈɪmˌpʰoɹts ænd ˈɛksˌpoɹts ən wi majt hɛf tə pe ə ˈtʰæɹəf ( tʰæks ) än boθ. ðe ʔɔlso klem ðət ði i ju həz hɛlpt tə menˈtʰen pʰis ɪn ˈjɹ̩əp. boθ sɐjdz ˈäɹɣu ˈovɹ̩ ði ˈɪmpækt än ( 'kʰänsəkwənsəz foɹ ) ʤäbz.

  ðeɹ äɹ mɛni ɐðɹ̩ kʰəmˈpʰlɛks ɪʃjuz kʰəˈnɛktəd wəθ ðə ju kʰez ˈmɛmbɹ̩ʃɪp äv ði i ju. ɪn ˈθiɹ̩i ðə ju kʰe ˈpɑəɾmənt dɐzəntʰ hæf tu əkˈsɛpt ði ˈɑwtˌkɐm ( ɹɪˈzɐltʰ ) ɐv ðə ˌrɛfəˈɹɛndəm, bɐt ðe äɹ ɐnˈlɐjkli tə ɡo əˈɡɛnst ðə wɪl ɐv ðə ˈpipɫ. pʰolz äɹ kʰɹ̩əntli ʃoəŋ ə ˈfeɾli ˈivən splɪt ( ðə sem nɐmbɹ̩ ə pʰipɫ än iʧ sajd ) so wi wəl hæv tə wet ənˈtʰɪl ʤun 'tʰwɛntiˌfoɹθ tʰə no ɑwɹ ˈfjuʧɹ̩.

  Andrew Usher
  k_over_hbarc at yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. I need to add my comments on the previous, which were not accepted due to a length limit:

   It is a phonetic transcription, though based on American phonemic notation. I decided I might as well record all the information I could hear on close listening that could be done in standard IPA symbols. I hope that this transcription may be useful in providing in accurate account of General American speech (my idiolect, anyway), not biased by existing transcription conventions. Indeed, it is actually more useful to many than the sound clip itself would be, because on listening to a language we know, we hear it through the filter of known words and phonemes and miss the detail that only repetitive listening to each segment can disclose. I included even my clear mistakes in pronunciation, such as false starts, the first vowel of 'immigration', and the word 'Parliament' (not too common for Americans) which sounded like a British 'powerment'. I believe there are no typing mistakes; every odd transcription reflects what I actually said and heard as best I can write it.

   I used conventional word spacing; that omits some detail, but the only important is whether a glide is inserted between vowels or not. I did show obvious glottal stops; as well, other detail where it was clear: complete devoicing, aspiration or lack of it on voiceless stops, tap or trill R (most or all are weak and not obvious on normal listening) and flap T/D (tap R and flap D are not actually the same but IPA doesn't distinguish), variations in the starting point of PRICE, and unusual weak forms and variation that surprised even me. I, as most Americans, have no distinction between clear and dark L (allophonically it is clearer before _or after_ a front vowel and darker otherwise), but I did note L that was unusually dark, almost vocalised as dark L.

   I also drew some conclusions from it, but it would be perhaps better to allow readers to attempt their own.

   Andrew Usher
   k_over_hbarc at yahoo.com

   Delete
  2. Many thanks for your transcription and comments, Andrew!

   Delete
  3. Sure. But I'm sorry - and you can treat this as a private e-mail if you wish - I didn't know anything about unicode or fonts when I posted that, hence my panic about losing it. I still can't understand how my browser always gets it right but any other application needs to have an IPA font loaded in to display them right. I've never really used IPA symbols before, either, being a layman, I only used respellings and Kirshenbaum's ASCII IPA, which unfortunately doesn't seem accepted on the blogs.

   I also don't understand why I can't just put in my username as with every other blog I've posted on!

   Andrew Usher

   Delete